Algemene voorwaarden en klachtenregeling

Algemene voorwaarden Doelen Advocatuur

download hier als pdf  PDF_Button

1

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Doelen Advocatuur, waaronder gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten, alsook op de rechtsbetrekkingen die daaruit voortvloeien of verband houden. Deze algemene voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts)personen en derden, die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn of zijn geweest bij de dienstverlening van Doelen Advocatuur.Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

2

Doelen Advocatuur kan namens en voor rekening van de opdrachtgever bij het uitvoeren van de opdracht
derden inschakelen en zal daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Doelen Advocatuur is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is. Doelen Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3

De uitvoering van aan Doelen Advocatuur verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

4

Doelen Advocatuur heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten die voldoet aan de Verordening
op de beroepsaansprakelijkheid van de Nederlandse Orde van Advocaten. Op eerste verzoek wordt kosteloos
 een exemplaar van de polis en polisvoorwaarden toegezonden.

| iedere aansprakelijkheid van Doelen Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald onder de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering respectievelijk algemene aansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Doelen Advocatuur onder de betreffende verzekering;

| Doelen Advocatuur is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bedrijfsschade;

| indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens voornoemde verzekeringen, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium (exclusief BTW) dat in de betreffende zaak is betaald aan Doelen Advocatuur in het kalenderjaar waarin de fout is begaan, zulks tot een maximum van EUR 20.000;

| de in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzettelijke misdragingen of bewuste roekeloosheid van Doelen Advocatuur;

| onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter binnen 12 maanden nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn geweest.

5

De opdrachtgever vrijwaart Doelen Advocatuur tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever, tenzij een en ander het gevolg is van opzettelijke misdragingen of bewuste roekeloosheid van Doelen Advocatuur.

6

Doelen Advocatuur gaat ervan uit, en bedingt bij deze, dat elke opdracht de bevoegdheid inhoudt om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen. Al het e-mailverkeer, dataverkeer, audioverkeer, fax- en telefoonverkeer geschiedt ongecodeerd. Doelen Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onregelmatigheden in de communicatie, waaronder de verzending van virussen en niet of beschadigd ontvangen berichten.

7

Het in verband met een opdracht gevormd dossier zal gedurende zeven jaar worden bewaard, waarna het zal
worden vernietigd.

8

Op de rechtsverhouding tussen Doelen Advocatuur en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.

 

 

Klachtenregeling Doelen Advocatuur

Doelen Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Op opdrachten aan Doelen Advocatuur is daarom – naast de algemene voorwaarden – tevens van toepassing de zogenoemde ‘Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur’. Hoewel de opdracht uiteraard met de nodige zorgvuldigheid zal worden uitgevoerd, kan onverhoopt ontevredenheid bestaan over de dienstverlening. Doelen Advocatuur heeft daarvoor een interne klachtenregeling die op uw verzoek zal worden toegestuurd. Mocht daarmee geen oplossing worden bereikt, dan kan een klacht worden ingediend bij de Geschillencommissie Advocatuur, die alsdan ofwel een bindend advies zal geven (voor particulieren) ofwel een arbitraal vonnis zal wijzen (voor rechtspersonen).

download nadere informatie hier als pdf  PDF_Button