Schadevergoedingsrecht

Indien iemand schade lijdt waarvoor een ander aansprakelijk is, dan ontstaat er een wettelijke verplichting tot schadevergoeding. De aansprakelijke partij is wettelijk verplicht de schade van de ander te vergoeden. De omvang en reikwijdte van deze verplichting wordt bepaald door het schadevergoedingsrecht.

Bij het in kaart brengen van de reikwijdte van een verplichting tot schadevergoeding zijn partijen gebonden aan de regels van het schadevergoedingsrecht, zoals neergelegd in titel 6.1.10 BW. Doelen Advocatuur verricht haar werkzaamheden op dit terrein en treedt daarbij op voor verzekeraars, bedrijven, scholen, instellingen en particulieren. Doelen Advocatuur behartigt hun belangen bij diverse geschillen, zoals bij geschillen over:

  • het causaal verband
  • hoofdelijke aansprakelijkheid
  • schadebegroting en –vaststelling
  • voordeelstoerekening
  • matiging en limitering van schadevergoeding
  • eigen schuld
  • de schadebeperkingsplicht
  • verjaring en klachtplicht
  • de wettelijke rente
  • incassokosten, buitengerechtelijke kosten en proceskosten