Onderwijsrecht

In het schooljaar 2010/2011 waren bijna vier miljoen mensen ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Daarmee was bijna 25% van de Nederlandse bevolking in dat jaar leerling of student. De rechtsverhouding tussen onderwijsinstelling en ‘onderwijsontvanger’ – met andere woorden: hun rechten en plichten – wordt beheerst door het onderwijsrecht.

Tussen school/instelling en leerling/student kan een veelvoud aan geschillen ontstaan. Doelen Advocatuur verricht haar werkzaamheden niet op het volledige terrein van het onderwijsrecht, maar op een deel hiervan, zoals bij de volgende geschillen:

Niet-toelating, schorsing, verwijdering

Regelmatig ontstaan er geschillen over de niet-toelating, de schorsing en de verwijdering van een leerling of student. Deze geschillen zijn voor leerlingen en studenten kansrijk indien – kort gezegd – een school geen consistent beleid voert of indien een disproportionele maatregel is opgelegd.

Inhoudelijke beoordelingen

Verschil van mening kan ook ontstaan over een inhoudelijke beoordeling door scholen of instellingen, zoals over de hoogte van een cijfer, de (niet)bevordering van een leerling naar een volgend leerjaar en de (on)mogelijkheid van een hertentamen. Deze geschillen zijn voor leerlingen en studenten doorgaans weinig kansrijk, omdat aan scholen en andere onderwijsinstellingen een ruime mate van beleidsvrijheid (academische vrijheid) toekomt. Hun handelen wordt door een rechter slechts terughoudend of marginaal getoetst.

Aansprakelijkheid

Op school kan schade optreden. Dit brengt mee dat er een geschil kan ontstaan over de mogelijke aansprakelijkheid van scholen voor deze schade. Dit kan schade zijn die is ontstaan door bijvoorbeeld een ongeval, een gymongeval, pesten, misbruik en geweld of door de kwaliteit van het onderwijs. De aansprakelijkheid van scholen is een bijzonder specialisme van Doelen Advocatuur. Lees hiervoor ook hetgeen staat vermeld onder ‘aansprakelijkheid’ als rechtsgebied.

Informatie aan ouders

Een school heeft een informatieplicht jegens de ouders van haar leerlingen die het ouderlijk gezag over hun kinderen uitoefenen. Met name als het gaat om informatieverstrekking aan gescheiden ouders ontstaat er geschillen tussen school en ouders.