Aansprakelijkheidsrecht

‘Ieder draagt zijn eigen schade’ is een juridisch uitgangspunt in Nederland. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken indien er een rechtsgrond bestaat om deze schade op een ander af te wentelen, met andere woorden: indien een ander voor deze schade aansprakelijk is. In dat geval dient de aansprakelijke partij in beginsel de schade te dragen. De vraag of een ander inderdaad aansprakelijk is voor schade, dient te worden beantwoord aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht.

Doelen Advocatuur verricht haar werkzaamheden op de beide terreinen van dit aansprakelijkheidsrecht: het contractuele aansprakelijkheidsrecht en het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht.

Doelen Advocatuur treedt daarbij met name op voor verzekeraars, bedrijven, scholen en instellingen, en in enkele gevallen ook voor particulieren en behartigt hun belangen bij diverse aansprakelijkheidsgeschillen, zoals bij geschillen over:

  • wanprestatie en toerekenbare tekortkoming
  • werkgeversaansprakelijkheid (arbeidsongevallen en beroepsziekten)
  • beroepsaansprakelijkheid van advocaten, notarissen, dierenartsen, assurantietussenpersonen en andere beroepsbeoefenaren
  • aansprakelijkheid van scholen
  • aansprakelijkheid van de wegbeheerder
  • aansprakelijkheid bij sport en spel
  • medische aansprakelijkheid
  • risicoaansprakelijkheid
  • verkeersaansprakelijkheid
  • regres

Het contractuele aansprakelijkheidsrecht beheerst de geschillen die kunnen ontstaan tussen twee personen die een overeenkomst hebben gesloten. Dergelijke geschillen betreffen bijvoorbeeld bedrijfsaansprakelijkheid (ook wel ‘wanprestatie’ of ‘een toerekenbare tekortkoming’ genoemd, namelijk wanneer een partij de afspraken niet deugdelijk nakomt), beroepsaansprakelijkheid (geschillen over mogelijke beroepsfouten van advocaten, notarissen, artsen, dierenartsen, assurantietussenpersonen en andere beroepsbeoefenaren) en werkgeversaansprakelijkheid (geschillen over de mogelijke aansprakelijkheid van een werkgever voor letsel of andere schade van zijn eigen werknemer).

Het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht regelt wie er aansprakelijk is als schade ontstaat  zonder dat de ‘dader’ en de ‘benadeelde’ een overeenkomst hebben gesloten. Zij zijn soms toevallige ‘passanten’ van elkaar. Dergelijke geschillen betreffen bijvoorbeeld de ‘onrechtmatige daad’ ex art. 6:162 BW, de aansprakelijkheid bij sport en spel, verkeersaansprakelijkheid op grond van de Wegenverkeerswet en de risico-aansprakelijkheden die zijn neergelegd in de artt. 6:166 e.v. BW. Krachtens de wet zijn bepaalde personen namelijk verantwoordelijk voor andere personen of zaken, zoals door de risico-aansprakelijkheid die er is voor kinderen, voor dieren, voor fouten van ondergeschikten en niet-ondergeschikten, voor een gebrekkig gebouw, voor een gebrekkige roerende zaak et cetera.

Tot het bijzondere specialisme van Doelen Advocatuur behoort de aansprakelijkheid van scholen. Op een school rust namelijk een zorgplicht voor de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen. Indien een school die zorgplicht schendt en een leerling als gevolg hiervan schade lijdt, dan kan de school aansprakelijk zijn. De zorgplicht van scholen en de mogelijke aansprakelijkheid van scholen is door Brechtje Paijmans uitgebreid geanalyseerd in haar proefschrift dat in 2013 door Kluwer is uitgegeven, getiteld: ‘De zorgplicht van scholen. De grondslag en reikwijdte van de civielrechtelijke zorgvuldigheidsnorm van scholen jegens leerlingen. Zij heeft dit proefschrift inmiddels omgevormd tot een praktisch boek, in 2014 door Celsus uitgegeven, getiteld: ‘Aansprakelijkheid van scholen. De zorgplicht van scholen voor leerlingen: de praktijk‘.